ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

) تعریف تعهد سازمانی

تعهد از نظر لغوی عبارت می باشد از به‌کار گرفتن، به‌عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن. در اصطلاح عبارت می باشد از (صادقی­فر ؛ 1392: 66).

 1. اقدام متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور؛
 2. اقدام ارجاع یا تصریح به یک موضوع؛
 3. تقبل یا عهده­دار شدن انجام کاری در آینده.
 4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اخیراً توجه تعهد سازمانی عمومیت بیش­تری پیدا کرده و در ادبیات پژوهش جایگاهی را بخود اختصاص داده که برای درک و پیش­بینی رفتار سازمانی اهمیت پیدا کرده می باشد.

از تعهد سازمانی تعاریف متعددی به اقدام آمده می باشد. تعهد سازمانی اغلب به عنوان تمایل قوی برای بقاء عضو در یک سازمان خاص، تمایل برای کوشش بسیار زیاد برای سازمان، باور قاطع در قبول ارزش­ها و اهداف سازمان تعریف شده می باشد. به بیانی دیگر تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارکنان به سازمان و یک فرآیند مستمر می باشد که به واسطه مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه افراد به سازمان و موفقیت و رفاه سازمان را می­رساند Peterson,2011, p.117)).

تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه­های متفاوت تعریف شده می باشد. معمولی­ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن می باشد که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می­گیرند. براساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد می باشد ،هویت خود را از سازمان می­گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می­آمیزد و ازعضویت در آن لذت می­برد (Meyer & Herscovitch, 2011, p.307). تعهد سازمانی عبارت از توجه­های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان “نه شغل ” می باشد که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان، خود را مورد شناسایی قرار­­ می­دهد (Popool & Sanday, 2013). بوکانان[1] تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب­آمیز به ارزش­ها و اهداف سازمان می­داند (اسماعیلی؛68:1391) .نهمه[2] تعهد سازمانی را چنین تعریف می­کند: توجه یا جهت­گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می­کند. کانتر[3] نیز تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم­های اجتماعی می­داند (احمدپور؛211:1389). به عقیده سالانسیک[4] تعهد حالتی می باشد در بشر که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می­یابد که به فعالیت­ها تداوم بخشد و مشارکت موثر خویش را در انجام آن­ها حفظ کند  .(Ozag & Duguma, 2012, p.209)

وجه اشتراک تعاریف بالا این می باشد که تعهد حالتی روانی می باشد که ارتباط فرد را با سازمان مشخص می­کند و تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به گونه ضمنی در خود دارد .(Ozag & Duguma, 2012, p.6)

پورتر  و همکارانش[5] تعهد سازمانی را موجب پذیرش ارزش­های سازمان و تمایل افراد به درگیری در سازمان تعریف می­کنند و آن را با معیارهای انگیزه، تمایل به ادامه فعالیت و پذیرش ارزش­های سازمان اندازه­گیری می­کنند و هم چنین تعهد سازمانی را بر حسب اندازه شدت تعیین هویت یک فرد با سازمان خاص و اندازه درگیری، مشارکت و همکاری او با سازمان مذکور تعریف نموده اند .(Danek, 2009, p.561)

[1]Buchanan

[2] Nehmah

[3] Counter

[4] Salancik

[5] Porter et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

 • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
 • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک