تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

– روش پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف :

تحقیقات براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (بنیادی ،کاربردی،پژوهش و توسعه) از آنجایی که این پژوهش در جستجوی تدوین یک برنامه استراتژیک با مدل SWOT  می باشد و نتایج حاصل از آن برای حل معضلات خاص مربوط به شعب بانک مهر اقتصاد قابل اجراست ،پس ،این پژوهش از نوع کاربردی می باشد.

 • دسته بندی تحقیقات براساس نحوه ی گردآوری اطلاعات:

تحقیقات علمی براساس نحوه ی گردآوری اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از (توصیفی،آزمایشی) که پژوهش توصیفی شامل روش های پیمایشی ،پژوهش همبستگی،اقدام پژوهی،مطالعه موردی و پژوهش علی-مقایسه ای می باشد واین پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد، زیرا به مطالعه ویژگی های یک جامعه ی آماری می پردازد. (سرمد و همکاران،1385،54-63)

1-7- جامعه و نمونه ی آماری:

این پژوهش در شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان صورت گرفته می باشد و تعداد افراد جامعه محدود می باشد، جامعه آماری پژوهش را رئیس شعب ،مدیران کل / ستادی و کارشناسان این شعب که در مجموع 50 نفر می باشند، تشکیل می دهد، پس نمونه گیری انجام نشده و همه افراد جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند.

1-8- روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها/اطلاعات

در این پژوهش، از روش های کتابخانه ای و میدانی،برای جمع آوری داده ها و اطلاعات،به این شکل بهره گیری می گردد که در آغاز ،برای گردآوری اطلاعات ، جهت ادبیات پژوهش از روش های کتابخانه ای بهره گیری شده، وسرانجام برای جمع آوری داده های مربوط به تدوین استراتژی SWOT ،به مقصود شناسایی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد در زمینه صنعت بانکداری، و تعیین اهمیت هر یک از عوامل، علاوه بر الگوبرداری از پرسشنامه مقالات کو و همکاران در سال 2011، و کو و همکاران در سال 2009 ، سیاون کو و لی،که سوالات برمبنای 4 منظر کارت امتیاز متوازن تنظیم شده بودند،با تعدادی از کارشناسان و مدیران سطوح عالی شعب بانک مهر اقتصاد مصاحبه صورت خواهد گرفت.و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه ی اول تنظیم خواهد گردید. همچنین به مقصود شناسایی فرصت و تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد در زمینه صنعت بانکداری، و تعیین اهمیت هر یک از عوامل نیز علاوه بر الگوبرداری از پرسشنامه مقالات مذکور، از طریق جلسات طوفان مغزی ، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه،تکنولوژی ، اقتصاد،محیط و چشم انداز سیاسی شعب شناسایی گشته و پس از تایید نهایی استاد محترم راهنما پرسشنامه ی دوم نیز تنظیم خواهد گردید، و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات پرسشنامه از تکنیک های آمار توصیفی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک