عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

) فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن مدل مفهومی پژوهش حاضر، فرضیه های به تبیین زیر می باشد :

1-بین  تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی درسازمان تامین اجتماعی ارتباط وجوددارد.

2-بین تعهد مستمر با  رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی ارتباط وجوددارد.

3-بین تعهد عاطفی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی ارتباط وجوددارد.

4-بین تعهد هنجاری با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی ارتباط وجوددارد.

5-متغیر سابقه کار ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  را تعدیل می کند .

6- متغیر تحصیلات ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کند .

 

1-8 ) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-2)متغیر مستقل (تعهد سازمانی):

تعهد سازمانی یک متغیره چندسازه ای می باشد که احساس تعلق کارمندان را به سازمان شان نشان می دهد. از نظر میر و آلن[1] تعهد سازمانی دارای سه بعد می باشد: عاطفی، هنجاری ومستمر. کارکنان درسازمان می مانند زیرا احساس می کنند که می خواهند در سازمان بمانند یا نیاز دارند درسازمان بمانندودرنهایت اینکه بایستی درسازمان بمانند (Markovits & et al,2008 ).

تعهد سازمانی با ابعاد سه گانه زیر اندازه گیری شده می باشد:

[1] Meyer & Allen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک