تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

– سرمایه سازمانی :

شامل فلسفه سازمانی و سیستم هایی برای بالا بردن قدرت نفوذ و توانمندی های سازمانی می باشد (بنتیس، 1999، 400).

1-10-5- سرمایه ارتباط ای :

موضوع اصلی سرمایه ارتباط ای، دانش موجود در مسیرهای بازاریابی و روابط با مشتریان می باشد. هم چنین روس و همکاران اظهار می کنند که سرمایه ارتباط ای شامل روابط با ذینفعان درون و بیرون سازمان می باشد. (روس و همکاران، 1997، 417) استیوارت اظهار می دارد موضوع اصلی سرمایه ارتباط ای، دانش موجود در کانال های بازاریابی و روابط با مشتریان می باشد. سرمایه ارتباط ای نشان دهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی اش می باشد. (استیوارت، 1997)

1-11- محدودیت ها و معضلات پژوهش :

1- محدودیت زمانی، مکانی و به نوعی عدم دسترسی به تمامی کارشناسان واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باعث گردید تا پرسشنامه ها تنها در بین افراد خبره توزیع گردد.

2- به علت عدم دسترسی به کارکنان واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطالعه سوالات و اهداف پژوهش از دیدگاه مدیران، کارشناسان و خبرگان واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و به نوعی کارکنان سازمان به علت تجربه کم در سازمان نتوانسنتد در نتایج این پژوهش اثرگذار باشند.

3- مشکلی که از ناحیه تحلیل شبکه ای می باشد، این می باشد که فاکتورهای مدل تحلیل شبکه ای به گونه طبیعی کمی نیستند. تحلیل شبکه تکنیکی می باشد که برای حل مسائل چند معیاره در حالتیکه وابستگی بین فاکتورهایی (شاخص ها و زیرشاخص ها) که به گونه طبیعی هم کمی و هم کیفی هستند، به کار می رود. به علاوه مسائلی که به وسیله ماتریس مقایسات زوجی تحلیل شبکه ای مدل می شوند. برای اولویت بندی فاکتورهایی که توسط گروهی خبره مورد قضاوت قرار گرفته اند، به کار برده می شوند. به هر حال تخصیص مقادیر کمی و عددی به عناصر در تصمیم گیری همواره امکان پذیر نیست و حتی ممکن می باشد در هر بار اجرای مقادیر  نتایج متفاوتی گرفته گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک