ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

مقدمه

مباحث فصل پیش رو شامل مروری بر مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش حاضر می باشد . بخش اول در ارتباط با متغیرهای مستقل بوده که مطالبی از باب مفاهیم و ابعاد فرهنگ بازارمحوری و مولفه های آن که شامل مشتری محوری ،رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای  می باشد . در بخش دوم نیز ادبیاتی از متغیر وابسته پژوهش ،عملکرد بازرگانی و ابعاد آن به میان آمده می باشد . و در پایان ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در قالب مدل مفهومی ارایه می گردد .

 

بخش اول : ادبیات پژوهش

2-2 فرهنگ بازارمحوری چیست

مدیریت بازاریابی عبارت می باشد از (( تجزیه و تحلیل ،طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب بابازارهای موردنظر به مقصود دستیابی به هدف های سازمان )) . باریه هاپسون ،جک لوگاری ،استیو مورگاتروید :مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی به نتایج مبادله مطلوب با بازارهای موردنظر معرفی کرده اند . شناخت فلسفه هایی که راهنمای اینگونه کوشش های بازاریابی هستند و آگاهی از ارزش نسبی هریک از آن ها در ارتباط با (( سازمان )) ، (( مشتریان )) ، (( جامعه )) ، موضوع مورد بحث ،در این بخش می باشد پنج مفهوم و گرایش هست که سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی می توانند در اجرای فعالیت های بازاریابی خود آنها را مطالعه و پیگیری کنند .بازارمحوری ایده ای جدید در تاریخ روابط و مبادلات به حساب می آید و بر این اساس می باشد که وظیفه ی اصلی و سازمان تعیین نیازها ،خواسته و ارزش های بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آن ها به گونه ای موثرتر و مفیدتر از سایر رقباست . مفروضات عمده این گرایش به تبیین زیر می باشد :

الف ) سازمان رسالت خود را ارضای خواسته های مشخص گروهی از مشتریان معین می داند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب ) سازمان تشخیص می دهد که ارضای خواسته ها مستلزم ایجاد برنامه ای پویا برای تحقق بازاریابی جهت آگاهی از خواسته هاست .

ج )سازمان تشخیص می دهد که فعالیت های آن بایستی تحت کنترل آمیخته ی بازاریابی باشد.

د ) سازمان عقیده دارد که ارضای مشتریان به نحو مطلوب باعث ایجاد وفاداری ،اعتقاد ،تکرار معامله و تجارت می گردد که همه عواملی حیاتی در برآورده شدن هدف های سازمان هستند .

باریه هاپسون ، جک لوگاری ،استیو مورگاتروید پایه های گرایش بازاریابی را چهار عامل معرفی کردند:الف )خریدار گرایی :علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته های مشتریان هدف می باشد . ب )توجه سیستمی :سازمان بایستی به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد . ج )هدف گرایی : سازمان بایستی در جستجوی بازده رضایتبخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد . د ) بازارگرایی همگانی سازمان بایستی دارای بینش وسیعی باشد .

بازاریابی بحثی درمورد مشتریان و بازار می باشد. یک شرکت برای آن که موفق باشد بایستی اهداف خود را بر روی آرزوهای مشتری و الزامات بازار تنظیم کند. پس بازاریابی از این منظر یک ابزار مدیریت می باشد.بازاریابی آمیزه ای از محصولات نوآورانه، ارزیابی آرا، حضور بروشوری، حضور اینترنتی، داشتن مجلات مخصوص مشتریان، داشتن برنامه های خبری و قیمت های منطقی می باشد.برای معرفی مناسب یک شرکت لازم می باشد اهداف، محصولات، توجه ها و کنش های همه بخش های شرکت در هماهنگی با یکدیگر باشند.

شرکت ها به مفاهیم و استراتژی هایی نیاز دارند که نقاط فرق آن ها با دیگران را نشان دهد.

وقتی شرکتی حضور خود را در بازار برپایه یک مفهوم ارتباطی همگرا بنا کند خودش را در رقابت ها بیمه کرده می باشد و مفهوم ارتباطی همگرا هم چیزی نیست غیر از داشتن یک استراتژی که تمام اهداف، محصولات، توجه ها و کنش های شرکت را همسو ساخته و در جهت آرزوهای مشتری به کار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک