عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

مفهوم عملکرد از دیدگاه های مختلف

عملکرد یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی می باشد و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. به هر حال عملکرد عوامل زیادی را بر اساس تنوع و ذی نفع شامل می گردد و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگی های محیطی می باشد که شرکت در آن فعالیت می کند. اما به گونه کلی در مورد این که متغیرها و شاخص های عملکرد کدامند هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد،عملکرد سازمانی عبارت می باشد از معیارهای بیرونی اثربخشی یک سازمان که سه حوزه کلی را در برمی گیرد:

1- عملکرد مالی: شامل سود، بازده دارایی، بازده سرمایه گذاری، بازده فروش و…

2- عملکرد بازار: فروش، سهم بازار

3- بازده صاحبان سهام: بازده کل صاحبان سهام، ارزش افزوده اقتصادی و…

شاخص های عملکرد سازمانی در دو رشته شاخص های ذهنی و شاخص های عینی قابل تقسیم می باشد.

در زمینه انتخاب شاخص‌های مناسب برای طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد، بعضی محققان راهنمایی‌ها و پیشنهاداتی را مطرح کرده اند. برای مثال محققی در این زمینه راهنمایی‌های ارزنده ای را ارائه کرده می باشد. پیشنهادات او در زمینه شاخص‌های عملکرد به تبیین زیر می باشد (فتحی، 1386،ص23):

 • شاخص‌های عملکرد بایستی از اهداف سازمان منشعب گردند.
 • شاخص‌های عملکرد بایستی امکان مقایسه سازمان‌هایی را ایجاد کند که در یک صنعت مشابه فعالیت می کنند.
 • هدف هر یک از شاخص‌های عملکرد بایستی واضح و روشن باشد.
 • گردآوری اطلاعات و روش‌های محاسبه هر یک از شاخص‌ها بایستی به روشنی تعریف گردند.
 • شاخص‌های عملکرد نسبتی بر اعداد مطلق ارجحیت دارند؛
 • شاخص‌های عملکرد بایستی تحت کنترل واحد سازمانی مورد ارزیابی باشند؛
 • شاخص‌های عملکرد بایستی از طریق مباحثه و مطالعه نظرات افراد درگیر نظیر مشتریان، کارکنان و مدیران انتخاب شوند؛
 • شاخص‌های عملکرد عینی نسبت به شاخص‌های ذهنی ارجحیت دارند.

به گونه مشابه هفت اصل زیر را برای شاخص های سیستم ارزیابی عملکرد پیشنهاد می گردد که عبارتند از (کریمی ، 1385،ص22):

 • شاخص‌ها بایستی به گونه مستقیم به استراتژی شرکت مربوط شوند.
 • شاخص‌های عملکرد غیر مالی نیز بایستی مورد توجه قرار گرفته و انتخاب شوند.
 • بایستی به این نکته توجه نمود که شاخص‌های عملکرد در جایگاه‌های مختلف متفاوتند. به اظهار دیگر یک شاخص برای تمامی واحدها و یا سازمان‌ها مناسب نیست؛ این موضوع درمورد شاخص‌ها مهم می باشد که با تغییر محیط، شاخص‌هانیزتغییرمی یابند.
 • شاخص‌های عملکرد بایستی برای بهره گیری آسان و ساده باشند.
 • شاخص‌های عملکرد بایستی بازخور سریعی را ارائه دهند.
 • شاخص‌های عملکرد بایستی به گونه ای طراحی شوند که بهبود مستمر را موجب گردند و تنها به نظارت و کنترل ساده اکتفا نکنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محققین مختلف برای سنجش عملکرد از مؤلفه های متفاوتی بهره گیری نموده اند و هیچ رویه ثابت یا مشابهی در این زمینه دیده نمی گردد و رویه معمول به این می باشد که در آغاز چند مؤلفه در ارتباط با عملکرد انتخاب شده و سپس به روش عینی یا ذهنی و تحت یک سئوال هریک از مولفه ها را می سنجند (بختیاری ، 1386،ص38).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف علمی : اهداف علمی به گونه مستقل از مسأله پژوهش مشتق می گیرد. در واقع اهداف علمی خود پاسخی به مسأله پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند (خاکی ، 1378 ، ص 29) . با پاسخ به سؤال اصلـی پژوهش در ارتباط با سنجـش هـوش هیجانـی مدیران و عملکرد مالی بانک ها، می توان به اهداف مورد نظر دست پیدا نمود که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • توصیف متغیرهای عملکردمالی، هوش هیجانی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط.
 • تعیین ارتباط متغیرهای پژوهش در قالب مدل ارائه شده.
 • آزمون فرضیه های پژوهش.

ب) اهداف کاربردی : نتایج این پژوهش می‌تواند در برنامه‌ریزی جهت بهبود عملکرد مالی مدیران  متمرکز گردد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک