عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل روس و همکاران

روس و همکارانش سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری را از سرمایه فکری انشعاب داده و این ابعاد را نماینده منابع شعور و بدون شعور دانستند که بالطبع هر کدام شیوه های مدیریتی متفاوتی را طلب می کند. این پژوهشگران سرمایه ارتباطی را به عنوان بخشی از سرمایه ساختاری در نظر گرفته می باشد. روس و همکاران در سال 1997 سرمایه انسانی را به شایستگی، توجه و چالاکی فکری تقسیم کردند.

  • شایستگی: شامل دانش فردی کارکنان، مهارت ها، استعدادها و دانش فنی آن هاست.
  • توجه: نشان دهنده ارزشی می باشد که نتیجه نوع رفتار کارکنان در محل کار بوده و تحت تاثیر انگیزش، رفتارها و رهبری می باشد.
  • چالاکی فکری: شامل نوآوری کارکنان، توانایی انطباق با شرایط و قابلیت بهره گیری از دانش از یک مفهوم و زمینه به مفهوم و زمینه دیگر می باشد.

از سوی دیگر سرمایه ساختاری شامل اجزای زیر می باشد:

  • روابط: روابط به معنی ارتباط با مشتریان، عرضه کنندگان، استراتژیک و دیگر ذینفعان شرکت می باشد.
  • سازمان: یک سازمان نه تنها دارای سیستم ها و ساختارهای مشهود می باشد، بلکه همچنین شامل زیرساخت های نامشهود، دارایی های معنویف فرآیندها و فرهنگ نیز می باشد.
  • تجدید و توسعه: به عنوان جنبه نامشهود هر چیزی که باعث خلق ارزش در آینده گردید اما اثر آن در حال حاضر مشخص نیست.

2-1-3-4- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل استیوارت

استیوارت هم هم زیرا پژوهشگران قبلی سرمایه فکری را ترکیبی از دو دسته سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری دانسته، اما سرمایه مشتری را نیز هم سطح با این دو سرمایه در نظر گرفته می باشد. از سوی دیگر او سرمایه سازمانی را زیرمجموعه ای از سرمایه ساختاری قلمداد کرده می باشد. او عقیده دارد که هر شرکتی هر سه سرمایه مذکور را دارد، اما بر اساس شرایط متفاوت، تاکید بیشتری بر روی یکی از این سرمایه ها می کند. از منظر استیوارت ابعاد سرمایه فکری عبارت اند از:

  • سرمایه انسانی: تصریح به مهارت ها و دانش فردی کارکنان شرکت دارد.
  • سرمایه ساختاری: شامل مالکیت معنوی، متدولوژی، نرم افزار، اسناد و مصنوعات دانشی دیگر.
  • سرمایه مشتری: به معنی ارتباط با مشتریان و عرضه کنندگان می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک