عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عملکرد مالی چیست

ارزیابی عملکرد مالی غالبا مبتنی بر صورت های مالی می باشد و تحلیل های مالی ،اطلاعات گرانبهایی  را در خصوص روندها ، همبستگی ها ، کیفیت ، سود ، درآمد هر سهم و در نهایت نقاط قوت و ضعف شرکت ها و چگونگی وضعیت مالی آنها را ارائه می کند (زیری ،1994 ) وقتی صحبت از ارزیابی عملکرد شرکت ها به اقدام می آید ،بیشتر نگاه ها به روی عملکرد مالی شرکت ها منعطف می گردد ، چنین رویکردهایی که به رویکردهای سنتی در ارزیابی عملکرد شرکت ها معروف هستند تنها به یک جنبه از فعالیت های شرکت می پردازد . تجزیه و تحلیل صورت های مالی ابزارها و تکنیک هایی هستند که تحلیل گر را قادر می سازد تا صورت های مالی و عملیاتی شرکت را با هم مقایسه کرده و به گونه کلی وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را ارزیابی نموده و نیز ریسک های بالقوه آتی را برآورده نماید (اسماعیل پور ،137 )ارزیابی عملکرد نشان می دهد که چه کارهایی طبق برنامه و اهداف پیش نمی رود همچنین ارزیابی نشان می دهد در چه مواردی کار خوب پیش نمی رود پس می توان به جایگاه های بعدی دست پیدا نمود . (مدنی محمدی ،1385 ) . عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ می باشد‌. اطلاعات‌ درمورد‌ عملکرد مالی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می گردد. صورت سود و زیان،منبع اطلاعاتی اصلی تأمین‌ نیاز بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی در مورد عملکرد شرکت می باشد.اما این صورت مالی به دلیل انعکاس‌ ندادن بعضی از رویدادهای با اهمیت،در مجموع‌ نمی‌تواند تصویر کاملی از حسابها ارائه کند.به عبارت‌ دیگر،امکان کسب شناخت کاملی از عملکرد شرکت با بهره گیری از این صورت به تنهایی وجود ندارد.

صورت‌ سود و زیان‌ حداقل‌ 10 قلم اصلی‌ زیر  را شامی می گردد :درآمدهای‌ عملیاتی‌ ،هزینه‌های‌ عملیاتی‌ ،سود یا زیان‌ عملیاتی‌ ،هزینه‌های‌ مالی‌ ،سایر درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌ ،مالیات‌ بردرآمد ،سود یا زیان‌ فعالیتهای‌ عادی‌ ،اقلام‌ غیرمترقبه‌ ،سهم‌ اقلیت‌ ،سود یا زیان‌ خالص .

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با در نظر داشتن مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم نمود. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با در نظر داشتن داده های حسابداری ارزیابی می گردد در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با در نظر داشتن قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:سود[1]، رشد سود[2]، سود تقسیمی[3]، جریان های

نقدی[4]، سود هر سهم[5] و نسبت های مالی (شامل

ROA[6] ،ROE[7]،P/E[8]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[9] سهام و نسبت Q توبین[10]).معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادی[11] (EVA)، ارزش افزوده بازار[12](MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده[13] (REVA).(جهانخانی و سجادی، 1374).

2-6-1 معیارهای حسابداری

معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند. (جهانخانی و سجادی، 1374)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

1-4-2- اهداف فرعی

1-  تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و عملکرد مالی شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

2- تعیین ارتباط بین فرهنگ  بازار محوری و تسلط شرکت بر بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

3- تعیین ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و اثربخشی شرکت در بازار شرکت های صنایع تبدیلی استان گلستان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک