عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) تعریف رفتار  شهروندی سازمانی:

واژه رفتار شهروندی سازمانی اولین بار به وسیله بتمن و ارگان[1] مطرح گردید اما این مفهوم از نوشتارهای بارنارد [2]در مورد تمایل به همکاری و مطالعات کتز وکان[3] در مورد عملکرد و رفتارهای خودجوش[4] و  فراتر از انتظارات تأثیر[5] ناشی شده می باشد (حسنی کاخکی وقلی پور،1386). اصطلاحاتی که در دهه‌های اخیر برای تشریح چنین رفتارهایی به کار برده شده می باشد عبارت می باشد از: رفتارپیش اجتماعی ، رفتار فرانقشی و خود جوشی سازمانی و عملکرد زمینه‌ای. هر چند هرکدام از این مفاهیم خواستگاه متفاوتی داشته اند، اما به گونه کلی به مفهو م یکسانی تصریح دارند و منظورآن دسته از فعالیت های مرتبط با تأثیر افراد در سازمان می باشد که فراتر از انتظارات وظیفه و تبیین شغل[6]، توسط فرد انجام می گردد و هرچند که سیستم پاداش رسمی سازمان این رفتارها را شناسایی نمی کند اما برای عملکرد خوب سازمان مؤثر هستند. تحقیقات اولیه‌  در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بیشتر برای شناسایی مسؤولیت‌ها و یا رفتارهای کارکنان بود اما اغلب توسط ارزیابی های رسمی نادیده گرفته می‌‌گردید. با وجود اینکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به گونه ناقص اندازه گیری می‌‌شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‌‌گرفتند، اما در بهبود اثربخشی[7] سازمانی مؤثر بودند. ارگان معتقد می باشد رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه می باشد که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده می باشد، اما با این تفاصیل باعث ارتقای تاثیر و کارایی[8] عملکرد سازمان می گردد (ppelbaum, 2004). به عنوان مثال یک کارگر ممکن می باشد نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل شدن جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می‌‌ماند و به دیگران کمک می‌‌کند  (Cropanzano, 2001). این رفتار ها فراتر از تبیین شغل افراد می باشند و به صورت داوطلبانه و اختیاری توسط افراد جهت بهبود فعالیت ها و کسب اهداف سازمانی انجام می شوند.تعریف مطروحه بیانگر این می باشد که، رفتار شهروندی سازمانی بایستی در درجه اول داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد می باشد. همچنین مذیت‌های رفتار شهروندی سازمانی ، جنبه سازمانی دارد یعنی این مزیت‌ها به نفع سازمان هستند و رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد؛ یعنی به صورت های مختلفی ممکن می باشد خود را نشان دهد. با این تعاریف، از بشر به عنوان شهروند سازمانی انتظار می‌‌رود بیش از الزامات تأثیر خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. به بیانی دیگر ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی می باشد که در سازمان فعالیت می‌‌کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود می‌‌یابد (دانایی فردوابراهیمی،1387). به صورت اختصار می توان گفت که رفتار شهروندی سازمانی رفتاری فردی، آگاهانه و با بصیرت می باشد که اگرچه مستقیماً و به صراحت با شیوه پاداش رسمی سازمان بازشناخته نمی گردد، اما در حالت کلی کارکردهای سازمان را ارتقا می دهد (وحدانی اسدی و همکاران، 1393).

[1]– Bateman &  Organ

[2]– Barnard

[3]– Katz  &  Kahn

[4]– Spontaneous Behaviors

[5]– Extra-role Behavior

[6]– Job Description

[7]– Effectiveness

[8]– Efficiency

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

پژوهش حاضر دارای اهدافی به تبیین زیر می باشد:

1-4-)اهداف علمی:

1.مطالعه وتعیین  اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

2-. مطالعه وتعیین  اندازه رفتار شهروندی سازمانی وابعاد آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

3.مطالعه ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

  1. مطالعه تأثیر تحصیلات و سابقه کار کارکنان در ارتباط بین اندازه تعهد سازمانی و ابعاد آن با اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

1-4-2)اهداف کاربردی:

بهره برداری از نتایج پژوهش در جهت ارایه پیشنهاداتی در راستای بهبود رفتار شهروندی کارکنان در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک