تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT

تشریح فرآیند تحلیل شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

2-2-1- روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) :

یکی از تکنیک های اولیه در تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره همان (AHP) می باشد که برای حل اکثر مسائل پیچیده مناسب می باشد  AHP توسط “ساعتی” در سال 1980 و به عنوان روشی برای حل مسائل تصمیم گیری اقتصادی و اجتماعی مطرح گردید پس از آن برای حل طیف گسترده ای از مسائل تصمیم گیری به کار گرفته گردید. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک بستر گسترده را فراهم کرده می باشد تا از این طریق بتوان تمام مسائل با خواص حسی بودن، عقلانی بودن، غیرعقلانی بودن، چند معیاره بودن و چند تصمیم گیرنده بودن را در شرایط قطعی یا نامطمئن و در حضور گزینه های مختلف حل نمود. بسیاری از مسائل تصمیم گیری را نمی توان در یک ساختار سلسله مراتبی جای داد و این به دلیل تعاملات بین فاکتورهای مختلف می باشد که بعضا فاکتورهای سطح بالا وابستگی خاصی به فاکتورهای سطح پایین دارند. ساختاربندی یک مسئله با وابستگی های عملیاتی به ما اجازه می دهد بازخوردی بین شاخص های شناسایی شده در سیستم شبکه دریافت گردد. “ساعتی” روش AHP را برای حل مسائلی در حالت استقلال بین گزینه ها و معیارها و روش ANP را برای حل مسائلی که وابستگی بین گزینه ها یا معیارها دارند، پیشنهاد کرده می باشد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  بستری را برای ساختارهای سلسله مراتبی با روابط یک سویه فراهم می کند، در حالی که ANP روابط پیچیده داخلی بین سطح های مختلف در تصمیم و معیارها را اجازه می دهد.

در سال های اخیر روش ANP  به عنوان روش مشروح و مبسوطی در بحث تصمیم گیری های چند منظوره و برای حل مسائل پیچیده تصمیم گیری مطرح بوده می باشد. در دو مطالعه “مید” و “سارکیس”، ANP در توسعه ی استراتژی لجستیک و افزایش سرعت تولید به کار گرفته شده می باشد. همچنین در دو مطالعه جداگانه توسط “کی” و “کیم”، ANP در فرآیند انتخاب پروژه های سیستم های اطلاعاتی با وابستگی های درونی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد و تقدم های به دست آمده در این دو مطالعه، آن ها را از انجام یک برنامه ریزی آرمانی صفر ویک بی نیاز ساخته می باشد. “کارساک” و “پرتوی” و “کوردویرا” ANP را در فرآیند گسترش عملیات کیفیت به کار برده اند. اضافه بر این مطالعات، تحقیقات دیگری نیز که ANP در آن ها بهره گیری شده اند عبارتند از : مطالعه “مید” و “پرسلی” در ارزیابی گزینه های پژوهش و توسعه، مطالعه “سارکیس” در زمینه سیستم های ارتباطی، مطالعه “یارداکول” در مدلی که برای ارزیابی عملکرد بلندمدت سیستم های تولید ارائه داده می باشد، مطالعه “مومو” و “ژو” در برنامه ریزی بهینه تولید ، مطالعه “نیمیرا” و “ساعتی” در برآورد بحران مالی، مطالعه “یولوتاس” در تشخیص مناسب انرژی در ترکیه و مطالعه چونک در توسعه ترکیب تولید. رویکرد بازخوردی ANP ساختار سلسله مراتبی را با ساختار شبکه ای جایگزین کرده می باشد که روابط مابین سطوح را نمی توان به سادگی بالا- پایین، غالب- مغلوب یا مستقیم- غیرمستقیم تصور نمود. برای نمونه می توان گفت نه تنها اهمیت بین معیارها مشخص کننده اهمیت بین گزینه ها در سلسله مراتب می باشد، بلکه اهمیت گزینه ها نیز ممکن می باشد در اهمیت بین معیارها تاثیرگذار باشد. پس ارائه ساختار سلسله مراتبی با روابط خطی بالا به پایین نمی تواند درمورد سیستم های پیچیده مناسب باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدفهای پژوهش :

هدفهای این پژوهش را می توان به تبیین ذیل اظهار نمود .

1-3-1- تعیین شاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-2- تعیین زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-3- اولویت بندی شاخص های موثر بر سرمایه فکری

1-3-4- اولویت بندی زیرشاخص های مؤثر بر سرمایه فکری

1-3-5- به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در شناسایی و رتبه بندی عوامل های سرمایه فکری در واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با بهره گیری از فرآیند تحلیل شبکه ای93(ANP) در واحد ستادی وزارت-MTKW-ZGT با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک