عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5

) روش اجرای پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش اجرا از نوع پژوهش‌های توصیفی[1] می باشد. پژوهش توصیفی  که گاهی به عنوان پژوهش غیرتجربی ( غیر آزمایشی) نیز نامیده می گردد، با روابط بین متغیرها[2]،‌ آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه‌هائی که دارای روائی می باشد، سروکار دارد و شامل مجموعه روش­هایی می باشد که هدف آن­ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می­تواند صرفاً  برای شناخت بیش تر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد و شامل مجموعه روش­هایی می باشد که هدف آن­ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می­تواند صرفاً برای شناخت بیش تر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم­گیری باشد.

 

 

 

3-3) جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه­ای از افراد یا واحدهائی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، 294:1389). نمونه بخشی از جامعه می­باشد که معرف آن می باشد. به­عبارت دیگر نمونه عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی­های اصلی جامعه آماری باشد (آذر و مومنی، 182:1387) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور،120:1376). جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با تعداد 378 نفر می باشد.

 

3-4) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

با در نظر داشتن محدود بودن تعداد افراد جامعه با بهره گیری از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 191نفر برآورد گردید. به دلیل این که تعداد قابل قبولی از پرسش نامه های تکمیل شده به دست آید تعداد 230 پرسش نامه بین کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان توزیع گردید که با در نظر داشتن برگشت 202 پرسش نامه نرخ بازگشت87 درصد برآورد گردید. برای انتخاب نمونه­ی آماری با در نظر داشتن پراکندگی جغرافیایی نمونه از روش نمونه­گیری در دسترس بهره گیری می­گردد که در جدول زیر به کلیه ادارات واقع در استان گیلان و تعداد پرسنل و تعداد پرسش نامه توزیع شده و جمع آوری شده در بین کارکنان در دسترس تصریح شده می باشد.

[1] . Descriptive research method

[2] . Variables

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مطالب یاد شده در اظهار مسئله و اهمیت موضوع پژوهش، هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین جو  سکوت سازمانی ادراک شده با توجه شغلی باتوجه به میانجی گری رفتار سکوت کارکنان می باشد. پس هفت هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند  که به قرار زیر هستند:

  • سنجش اندازه مؤلفه های جو سکوت سازمانی درک شده در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • سنجش توجه شغلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین ارتباط بین ابعادجو سکوت سازمانی درک شده با رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین رفتار سکوت با توجه شغلی کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • تعیین ارتباط بین جو سکوت سازمانی درک شده با توجه شغلی کارکنان با در نظر داشتن رفتار سکوت کارکنان در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان،
  • آزمون مدل پژوهش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و توجه شغلی با در نظر داشتن میانجی¬گری رفتار سکوت درکارکنان بنیاد شهید و امور ایثا-L7G8FXV5  با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک