همه امتيازات اين پايان نامه به دانشگاه لرستان تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام يا بخشي از مطالب در مجلات، سمينارها يا سخنرانيها، بايد نام دانشگاه لرستان (استاد يا اساتيد راهنماي پايان نامه ) و نام دانشجو با ذكر مأخذ و ضمن كسب مجوز از دفتر تحصيلات تكميلي دانشگاه ثبت شود در غير اين صورت مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.
دانشگاه لرستان
دانشکده علوم پایه
گروه شیمی
عنوان پایاننامه
بسپارش تراکمی
2-]پارا-(تولیل)اکسی[4و6-دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین برای جذب فلزات
نگارش
مریم میر
استاد راهنما
دکتر ابراهیم مهدی پور
دکتر محسن عادلی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته شیمی آلی
شهریور1392
الهی
در وادی آگاهی، دست نیرومند تو هدایتگر شد، هم آمدنم را، هم ماندنم را، هم رفتنم را، تو در لحظه لحظههایم جای گرفته که نه، من در لحظه لحظههایت جای دارم. گامم را صلابت بخشیدی و چه خوب میدانم هر کجا نتیجهای امید بخش به بار نشسته، ردپای مهر تو برجاست و من دنباله رویی بیش نیستم و مگر میشود بی مدد تو. سپاسم را چگونه در آغوشت رها کنم که ذره بودنم در برابر دریا بودنت، هویدا نشود. مگر نه اینکه رسالتم جز این بوده که ذره ذرهها را جستجو کنم تا بنمایم ذرهای هستم در برابر تو، از تو مدد میگیرم و تو را سپاس میگویم.
تقدیم به
پدر و مادر
و همسر
مهربانم
به پاس گوشه ای از الطاف بیکرانشان
تقدیم و تشکر
حمد و سپاس ذات پاک بینیاز معبودی که به قلم قداست و به انسان کرامت بخشید. اکنون که به لطف و کمک ایزد منان موفق به گذراندن این دوره از تحصیلاتم شدهام، سپاس بیپایان خود را نثار میکنم به :
اساتید فرزانه و بزرگوارم جناب آقای دکتر ابراهیم مهدی پور و جناب آقای دکتر محسن عادلی که وجودشان دریایی از علم و محبت است و آموختن علم در محضر ایشان از افتخارات بزرگ زندگیم میباشد. و از این دو عزیز به پاس زحمات و راهنماییها و محبتهایشان تشکر میکنم و میدانم آنچه مرا آموختهاند جبران کردنی نیست.
از جناب آقای دکتر علی کاکانژادی فرد و جناب آقای دکتر عباس دادخواه تهرانی که زحمت مطالعه و داوری پایان نامه را قبول نمودند، سپاسگزارم.
در اینجا مایلم که از زحمات بی دریغ پدر و مادر عزیزم جناب آقای محمدنعیم میر و سرکار خانم افسانه هاشمی ، همسرصبور و مهربانم جناب آقای دکتر سجاد بانوی،پدر و مادر همسرم جناب آقای منصور بانوی و سرکار خانم سکینه میرهاشمی،هم چنین خواهر و برادر عزیزم که همگی در لحظات تلخ و شیرین زندگی در کنارم بوده و هیچگاه در سختی ها و مشکلات مرا تنها نگذاشتند تشکر کنم ، دلسوزی ها، همراهی ها، زحمات و مشاوره فکری ایشان راهگشای لحظه های سخت من بود.
از تمام همراهان و دوستان مهربانم سرکار خانم‌ها: بهشته خدادای چگنی،زهرا بیرانوند، زهرا کشوری، زینب ساکی، شیرین دانش نیا،راضیه مرادی،زینب جعفری،طیبه رشیدی ، مرضیه محمدی،طیبه خانلری،آزاده استادچینی گر، نرگس امین نژاد، و همچنین آقایان: وحید ندری و …که در حین تحصیل و اجرای پروژه یاریم نمودند سپاسگزارم و برای ایشان آرزوی موفقیت و کامیابی مینمایم.
مریم میر
شهریور 1392

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
مقدمه2
1-1- پلیمرها ساختارهایی با ویژگی های منحصز به فرد3
1-1-1- پلیمرهای کراس لینک4
1-1-2- پلیمرهای پرشاخه4
1-1-3- دندریمرها5
1-1-4- پلیمرهای خطی 5
1-2- 1و3و5-تری کلروتری آزین ، مونومری پرکاربرد برای ساخت ترکیبات پلیم6
1-2-1- سنتز انشعابی دندریمرهای تری آزین7
1-2-1-1-پلیمرهای پرشاخه دندریتی با 1و3و5-تری آزین 7
1-2-1-2- کوپلیمرهای دنبلی شکل سه بلوکه تری آزین دندریتیکی 9
1-3-کامپوزیت ها ترکیباتی با دو یا چند فاز مشخص 11
1-3-1- کامپوزیت های زمینه پلیمری حاوی تری آزین 12
1-3-1-1-ترکیب پلیمر کیتوسان با تری کلروتری آزین نمونه ای از کامپوزیت ها12
1-3-2-نانوکامپوزیت ها ترکیباتی با یک یا چند فاز در ابعاد نانویی 13
1-3-2-1- نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری14
1-3-2-2-روش های تولید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری14
1-3-2-3-خواص و کاربردهای نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری 15
1-4-نانوتکنولوژی 15
1-4-1-نانوذرات 16
1-4-2- روش های ساخت نانوذرات 16
1-4-3-کاربردهای نانوذرات 17
1-4-4-نقش نانوذرات و به ویژه نانوذرات فلزی در سنتز شیمیایی17
1- 4-4-1-کمپلکس های سیانوریک کلراید با نانوذرات فلزی18
1-5- نانوذرات فلزی پالادیم و نقش کاتالیستی آن ها19
1-5-1-واکنش های کاتالیست شده با پالادیم 19
1-5-1-1- واکنش هک 20
1-5-1-2- واکنش سوزوکی21
1-5-1-4- واکنش هیاما22
1-5-1-5- واکنش استایل 22
1-5-1-6- واکنش نگیشی23
1-5-1-7- واکنش کومادا 24
1-5-1-8- واکنش سونوگاشیرا24
1-6- پایدارسازی ، روشی برای تثبیت نانوذرات بر سطوح زمینه ای مختلف 25
فصل دوم : بخش تجربی
2-1- مواد و دستگاه ها 31
2-1-1- مواد31
2-1-2- دستگاه ها32
2-2- سنتز پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین برای جذب فلزات32
2-2-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 33
2-2-2- تهیه پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین34
2-3- جذب فلز پالادیم توسط پلیمر2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین 35
فصل سوم: بحث ونتیجهگیری
3-1- سنتز و بررسی خواص ترکیب پلیمر و پالادیم 36
3-1-1- تهیه مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین36
3-1-2- تهیه پلیمر تراکمی 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین38
3-1-3- جذب پالادیم توسط پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین40
3-1-4- بررسی ساختار مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با استفاده از طیف سنجی FT-IR41
3-1-5- بررسی ساختار پلیمر تراکمی 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین با استفاده از طیف سنجی FT-IR42
3-1-6- بررسی ساختار پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین با استفاده از طیف سنجی 1H NMR و13C NMR 44
3-1-7- بررسی بر هم کنش های بین پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از طیف UV-Vis48
3-1-8- بررسی اندازه نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از دیاگرام های DLS50
3-1-9- بررسی ساختار نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم با استفاده از تصاویر TEM 52
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
شکل(1-1): سیانوریک کلراید 6
شکل(1-2): نمونه ای ازپلی اتیلن های پرشاخه دندریتی 1و3و5 – تری آزین 9
شکل(1-3): کوپلیمرهای دمبلی شکل سه بلوکه تری آزین دندریتیکی – پلی اتیلن گلیکول – تری آزین دندریتیکی11
شکل(1-4):شمای کلی واکنش هک 20
شکل(1-5):شمای کلی واکنش سوزوکی 21
شکل(1-6):واکنش بوخوالد-هارت ویگ 22
شکل(1-7): واکنش هیاما 22
شکل(1-8): واکنش استایل 23
شکل(1-9): شمای کلی واکنش نگیشی 23
شکل(1-10): شمای کلی واکنش کومادا 24
شکل(1-11): واکنش سونوگاشیرا 25
شکل(1-12): نمایش شماتیک پایدارسازی نانوذرات پالادیم با استفاده از (a) سورفاکتانت (b) پلیمرهاc) لیگاندها 27
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری
شکل(3-1) : تصویر آزمایشگاهی مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین 37
شکل(3-2): روند سنتز مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین37
شکل (3-3):تصویرپلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین تهیه شده 38
شکل (3-4):روند سنتز پلیمر تراکمی 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین39
شکل(3-5):تصویر آزمایشگاهی پلیمر 2-[پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین پس ازاضافه کردن محلول پالادیم کلرید در اسیدکلریدریک رقیق 40
شکل(3-6): طیف FT-IR مونومر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین41
شکل(3-7): طیف FT-IR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 43
شکل(3-8):طیف 1H NMR پلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین45
شکل(3-9): طیف 13C NMRپلیمر 2- [پارا(تولیل)اکسی] 4و6 – دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین46
شکل (3-10): طیف UV-Vis مربوط به a) پلیمر ، b) پالادیم ، c)پلیمر-پالادیم 48
شکل (3-11): دیاگرام DLS رسوب پلیمر-پالادیم 50
شکل (3-12):دیاگرام DLS مربوط به محلول پالادیم – پلیمر 51
شکل (3-13): تصاویر TEM مربوط به تشکیل نانوکامپوزیت 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6 – دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم 52
شکل(3-14) نمودار آنالیز گراویمتری حرارتی پلیمر 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6- دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین 53 شکل(3-15) نمودار آنالیز گراویمتری حرارتی نانوکامپوزیت زمینه پلیمری 2-]پارا(تولیل)اکسی[4و6- دی کلرو تری آزین با اتیلن دی آمین و نانوذرات فلزی پالادیم 54

عنوان صفحه
فصل دوم : بخش تجربی
جدول(2-1) مواد و حلال های استفاده شده 30

DLS Dynamic Light Scattering
1H NMR Hydrogen Nuclear Magnetic Resonance
13C NMR Carbon Nuclear Magnetic Resonance
FT-IR Furrier Transfer Infrared Spectroscopy
UV-vis Ultraviolet Visible
TEM Transmission Electron microscope
نام خانوادگي:میرقیمت: تومان

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید