دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی مدیریت کشاورزی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی
عنوان:
ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک
استاد راهنما:
دکتر محمد كاوسي كلاشمي
نگارش:
مرتضي حيدري شلماني
نیمسال تحصیلی
مرداد 1393

دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان مركزي
تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب ………………… دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته / دكتراي حرفه اي / دكتراي تخصصي در رشته …………………………………. كه در تاريخ ………………………………… از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان «………………………………………………………………………………………………………………………………………..» با كسب نمره …………………… و درجه ………………………. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و مواردي كه از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و … ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوط ذكر و درج كرده‌ام.
اين پايان نامه / رساله قبلاٌ براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و موسسات عالي ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و… از اين پايان نامه را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذ نمايم.
چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك تحصيلي‌ام، هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي دانشجو
تاريخ و امضاء
با تشكر
از زحمات استاد گرانقدر جناب آقاي محمد كاوسي كلاشمي، استاد راهنماي اينجانب كه با راهنمايي‌هاي ارزنده مرا در مراحل مختلف اين پايان نامه ياري نمودند.
از زحمات اساتيد گرانقدر ي كه در مدت تحصيل اينجانب راهنمايي‌هاي خود را از من دريغ ننمودند.
تقديم به
اين پايان نامه را ضمن تشكر و سپاس و با كمال افتخار تقديم مي نمايم به :
به پدر بزرگوار و مادر مهربانم كه هر چه دارم از لطف آنان دارم.
چکیده
هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمايل به پرداخت خانوارهاي شهري گيلان براي برنج ارگانيك میباشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف كنندگان برنج شهر رشت می‌باشد که در این پژوهش با استفاده از اطلاعات پیش آزمون و روش میشل و کارسون در سطح معنی‌داری پنج درصد و اختلاف WTP واقعی و برآوردی 10درصد، تعداد 294 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. روایی محتوایی و ظاهری ابزار پژوهش توسط متخصصان و اساتيد دانشگاه به دست آمد و جهت تامین اعتبار پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ که مقدار آن 875/0 به دست آمد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS و از شاخص‌هاي آماري نظیر ضریب همبستگی، آزمون t و رگرسیون خطی استفاده شده است. به‌غير از استفاده از مدل لاجيت از مدل دو مرحله اي هكمن نيز در اين پژوهش استفاده شد كه نتایج مدل لاجيت نشان میدهد ارتباط معنی داری در سطح يك درصد بین متغیرهای تحصیلات، درآمد ماهانه، شناخت از فوايد برنج ارگانيك، سنجش و نگرش مصرف كنندگان محصولات ارگانيك با پذیرش برنج ارگانیک وجود دارد و ميزان تمايل به پرداخت در اين مدل برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی معادل با 24/8 درصد است و در مدل هكمن ارتباط معنی‌داری در سطح يك درصد بین متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد ماهانه خانوار‌، سنجش و نگرش مصرف كنندگان محصولات ارگانيك با پذیرش برنج ارگانیک وجود دارد و ميزان تمايل به پرداخت در اين مدل برای یک کیلوگرم برنج هاشمی ارگانیک در قیاس با برنج هاشمی معمولی معادل با 13/6 درصد است.
کلمات کلیدی: تمايل به پرداخت، محصولات ارگانیک، برنج ارگانيك، استان گیلان، خانوار شهري

فهرست مطالب شماره صفحه
چكيده و
فصل اول 8
مقدمه 9
بيان مساله 10
اهمیت و ضرورت تحقیق 12
اهداف تحقیق 14
1-4-1- هدف کلی 14
1-4-2- اهداف اختصاصی 14
محدوده هاي تحقيق 15
1-5-1- محدوده زمانی 15
1-5-2- محدوده موضوعی 15
1-5-3- محدوده مکانی 15
محدودیت های تحقیق 15
تعریف مفاهیم کلیدی 15
فصل دوم 16
2-1- مقدمه 17
2-2- نظامهای مختلف کشاورزی 18
2-2-1- نظام کشاورزی متداول 18
2-2-2- نظام کشاورزی تلفيقي 19
2-2-3- نظام کشاورزی ارگانيك 19
2-3- اهداف و مزاياي كشاورزي ارگانيك 21
2-3-1- مزاياي كشاورزي ارگانيك 22
2-3-1-1- بهره وري درازمدت 22
2-3-1-2- پايداري و امنيت غذايي 22
2-3-1-3- اثرات زيست محيطي 23
2-3-1-4- اثرات اجتماعي 23
2-3-2- جنبه های تکنیکی زراعت در کشاورزی ارگانیك 24
2-3-2-1- مدیریت خاک در کشاورزی ارگانیک 24
2-3-2-2- مدیریت تغذیه گیاهی در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-3- مدیریت تناوب زراعی در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-4- مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک 25
2-3-2-5- مدیرت کنترل آفات و بیماریها در کشاورزی ارگانیک 25
2-4- معايب كشاورزي ارگانيك 26
2-4-1- گراني محصولات غذايي ارگانيك 26
2-4-2- نيروي كار بيشتر 26
2-4-3- تغذيه توسط كودهاي دامي 27
2-4-4- از بين رفتن محصول توسط آفات 27
2-5- کشاورزی ارگانیک و حفاظت از محیط زیست 27
2-6- چارچوب نظری تحقیق 27
2-7- قيمتگذاری كالاها و خدمات 28
2-7-1-روش‌های غيرمتكی به منحنی تقاضا 29
2-7-2- روش‌های متكی به منحنی تقاضا 29
2-7-2-1- ترجیحات آشکار شده 29
2-7-2-2- ترجیحات اظهار شده 30
2-7-3-روش ارزش‌گذاری مشروط 31
2-7-3-1- مراحل کاربرد روش CVM 32
2-7-3-2- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها 33
2-7-3-3- تکنیک‌های سؤال CVM 33
2-7-3-4- نحوه تدوین مبالغ پیشنهادی 35
2-7-3-5-تشکیل بازار فرضی 36
2-7-3-6- مراحل انجام روش ارزش‌گذاری مشروط 36
2-7-3-7- اعتبار و قابلیت اعتماد بررسی‌های ارزش‌گذاری مشروط 37
2-7-3-7-1- اثر حوزه‌ای مكانی يا اثر القائی 37
2-7-3-7-2- اثر توالی 38
2-7-3-7-3- اثر اطلاعات 39
2-7-3-7-4- اثرات روش استخراج 40
2-7-3-7-5- انحراف فرضیات 40
2-7-3-7-6- انحراف استراتژيك 40
2-7-3-8- دستورالعمل‌هايی اجرای روش ارزشگذاری مشروط 41
2-8- بررسی سوابق پژوهشی 43
2-9- جمع بندي 47
فصل سوم 49
3-1- مقدمه 50
3-2- سیمای منطقۀ مورد تحقیق 50
3-3- روش تحقیق 50
3-4- جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری 51
3-4-1- جامعه آماری 51
3-4-2- حجم نمونه 51
3-4-3- روش نمونهگیری 51
3-5- متغیرهای تحقیق 52
3-6- روش گردآوری دادهها 52
3-6-1- مطالعات کتابخانهای 52
3-6-2- مطالعات میدانی 52
3-7- روایی و پایایی ابزار اندازهگیری تحقیق 53
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 54
3-8-1- الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی لاجیت 54
3-8-2- روش دو مرحله‌اي هکمن 58
3-9- جمع بندي 60
فصل چهارم 61
4-1- مقدمهقیمت: تومان

دانلود متن کامل پایان نامه در این لینک

دسته‌ها: پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید